در همه ی آموزش های ارائه شده نتایج کسب شده تقریبا برای همه یکسان نیست و در افراد مختلف، نتایج متفاوت می باشد. ایده هایی که برای کسب درآمد برای شما معرفی میشوند نیازمند پیگیری و ممارست شما عزیزان دارد و باید با توجه به پیگیری های خودتان انتظار کسب نتایج بهتر را داشته باشید. و نتایج کسب شده در اشخاص متفاوت است. و همچنین مطالب گفته شده در حوزه سلامت هم از این قائده مستثنی نیست.